moon calendar dining navigate-next
ONLINE BIZTOSÍTÁS
Hírlevél feliratkozás
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A GOLDENWAY UTAZÁSI IRODA ÁLTAL KÖZVETÍTETT MAGYAR UTAZÁSSZERVEZŐK UTAZÁSAIRA.

1. Az utazási szerződés létrejötte 

 Az Utas(ok) jelentkezésével és az előleg megfizetésével egyidejűleg a Goldenway-2000 Kft.(Székhelye: 1031 Budapest Nánási út 4/A, Telephelye: 1132 Budapest Váci út 46/A, adószám:12568705-2-41, cégjegyzékszám: Cg.01-09-692981, BFKH engedély száma U-000099) – továbbiakban: Goldenway Utazási Iroda - mint utazásközvetítő megköti a kiválasztott Utazásszervező utazására az utazási szerződést, mely az Utazásszervező visszaigazolásával lép hatályba. Az utazást lefoglaló, az utazási szerződést/jelentkezési lapot aláíró személy aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik az utazásra való jelentkezésről, ill. az általános utazási feltételek elfogadásáról; az utazás részleteiről – különös tekintettel az utazáshoz szükséges okmányokról és azok kötelező érvényességi idejéről – valamint a szerződéses feltételekről az utastársait tájékoztatni köteles. A Goldenway Utazási Iroda az utazásszervező irodák utazási szolgáltatásainak értékesítése során utazásközvetítőként jár el. Irodánk – mint utazásközvetítő – más utazásszervező utazási irodák, szolgáltatók által összeállított csomagot, szolgáltatás együttest, szolgáltatást értékesít. Az utas az utazási szolgáltatás megrendelése/jelentkezés esetén minden alkalommal az utazásszervezővel kerül szerződéses jogviszonyba, azaz a szolgáltatás teljesítéséért az utazás szervezője lesz a felelős. Az utazási szerződés tartalmáért minden esetben az utazásszervező felel, a Goldenway Utazási Iroda  ennek esetleges hiányosságából eredő kárért felelősségét kizárja.

Az utas az utazási csomagokat, szolgáltatásokat – külön rendelkezés hiányában – a Goldenway Utazási Iroda. utazási irodájában, vagy bármely más, a Goldenway Utazási Iroda  által üzemeltetett online értékesített felületen megrendelheti.

Az utas a Goldenway Utazási Iroda. mint utazásközvetítő közreműködésével utazási szerződést köt az utazásszervezővel. Az utazási szerződés tárgya adott szolgáltatás, utazási csomag, vagy utazási szolgáltatás együttes.

Az utazási szolgáltatásra vonatkozó jelentkezési lapot/szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát. Az utazásszervezőnek, illetve az utazásközvetítőnek, az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a jelentkezési lap, megrendelőlap vagy utazási szerződés egy példányát. Ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára.

E feltételek hiányos teljesülése, vagy elmaradása esetén az utas köteles jelezni Goldenway Utazási Iroda. részére a hiányok pótlása érdekében.

Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztatni a Goldenway Utazási Iroda-t arról, ha az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta. Ebben az esetben az utas felel az átruházott személy adatainak megfelelőségéért, a helytelen adatokból eredő esetleges kár vonatkozásában az Goldenway Utazási Iroda a felelősségét kizárja. Az utas köteles viselni az átruházásból eredő bármilyen többletköltséget, díjat.

Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók.

A Goldenway Utazási Iroda kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

A Goldenway Utazási Iroda közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok, valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és/vagy ha az utas a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és/vagy légitársaságok és/vagy a szálláshely mindenkori lemondási szabályzata érvényes.

A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

2. Részvételi díj 

 - 2.1. Előleg 

 Foglaláskor – amennyiben az utazás megkezdéséig több, mint 35 nap van hátra – 40% előleget kell fizetni (kivéve, ha az Utazásszervező pl. speciális akciós ár feltételeként ettől eltérő előleget ír elő), 35 napon belüli foglalás feltétele a teljes részvételi díj megfizetése.

(Amennyiben az Utazásszervező a lefoglalt utat/ szállást nem igazolja vissza, a szerződés érvényesen nem jött létre, az utas részére az adott utazásra befizetett összeg maradéktalanul visszafizetésre kerül.)

Menetrend szerinti és fapados repülőjegyek ára a mindig a foglaláskor fizetendő, egy összegben.

  - 2.2. A részvételi díj fennmaradó része 

A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 35. napig kell befizetni, kivéve, amikor az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítése ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazási Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől. Az Utas köteles ebben az esetben az útlemondásra vonatkozó, az Utazásszervező általános utazási feltételeiben ismertetett lemondási költségeket (bánatpénzt) megtéríteni. Legkésőbb a hátralék megfizetésének időpontjában esedékes az esetleges kapcsolódó szolgáltatások – pl. fakultatív programok – megrendelése és díjának kiegyenlítése is.

3.  Repülős utazások különleges feltételei

 – A légitársaságok utazási feltételei az utazási irodával kötött feltételek részévé válnak melyről minden esetben az Utazó felelőssége azok megismerése, elfogadása. A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

– előre nem közölt közbenső leszállásra, a légitársaság vagy a repülőgép cseréjére sor kerülhet;

 – a légitársaság fenntartja a repülőjegy elemeinek változtatását (menetrend, poggyászok, fedélzeti ellátás, stb.);

 – járatkésésekért, módosításért ill. a meghirdetett menetrend változásaiért a Goldenway Utazási Iroda nem vállal felelősséget és kizárja minden felelősségét.

4.  Utazási dokumentumok , Részvételi jegy

      A megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító utazási dokumentumokat bizonyos esetekben részvételi jegy (voucher) vagy utastájékoztató dokumentumok megérkezéséről az Utas(ok) e-mailben vagy telefonon értesítést kapnak. A megküldött dokumentumokat – személyesen – a foglalás helyén is átvehető, ill. amennyiben mail-voucherről vagy elektronikus repülőjegyről van szó, e-mailben történő kiküldés is kérhető.      

5.  Elállás a szerződéstől

      -5.1. Az Utazásszervező elállása

      a) Előre meghirdetett minimális létszám hiányában az utas előzetes (14 nappal indulás előtt) értesítése mellett;

     b) Ha a célterületen bekövetkezett természeti katasztrófa, háború vagy politikai zavargások miatt (amennyiben a területet az Utazásszervező országának külügyminisztériuma I. veszélyességi osztályba sorolta) az utazás nem bonyolítható le. Az Utazásszervező elállása esetén az Utas által befizetett díj visszafizetésre kerül.

      -5.2. Az utas elállása

 Az utas az a jelentkezését és az utazási szerződést bármikor felmondhatja. Az utazási szerződésben az utazó felmondása esetére bánatpénz köthető ki, melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg. A bánatpénz összegét az utazásszervező határozza meg melyet az utazásszervező általános utazási feltételek tartalmazzák. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

    -5.3. Csak repülőjegy foglalása esetén: 

 Mindig az aktuális légitársaság szabályai és feltételei érvényesek. 

5. A foglalások módosítása

A foglalások módosításának az Utazási Iroda felé fizetendő ügyintézési díja: 5.000 Ft/fő/módosítás (módosításnak minősül: név, időpont, felszállási hely). A módosítással járó (ügyintézési díjon felül) többletköltségek – pl. drágább időpontra foglal át, más szobatípus – az Utast terhelik. A módosítással kapcsolatos egyéb díjakat az utazásszervező általános utazási feltételei szabályozzák.

Indulás előtt 7 nappal módosítás már nem lehetséges!

6. Az Utazási szerződés módosítása

  -6.1. Módosítás az Utazásszervező részéről

Az Utazásszervező fenntartja a jogot az utazás lényeges elemeinek megváltoztatására, ha az 5.1/b pontban felsorolt okok ezt szükségesé teszik, továbbá – az Utasok előzetes értesítése mellett – az utazás díjának emelésére (indulást megelőző 20. napon kívül), ha a szállítási díjak és/ vagy a szállás/ellátás költségei jelentősen megemelkednek. Amennyiben az árváltozás a 8%-ot meghaladja, az utasok elállhatnak az utazástól, részükre a befizetett díj teljes egészében visszafizetésre kerül. Az erre vonatkozó egyéb rendelkezéseket az utazásszervező általános utazási szabályai tartalmazzák.

   -6.2 Módosítás az Utas részéről

 Az utazás lényeges elemeinek (időpot, szállítóeszköz, szállás) módosítása útlemondásnak minősül, és az Utazásszervező általános utazási feltételei szerinti lemondási szabályok illetve bánatpénz megfizetése mellett lehetséges. Egyéb esetekben a módosítás díja függ az utazás módjától, a módosítani kívánt szerződéstől, a változtatás időpontjától és az utazásszervezőtől általános utazási feltételeitől. Módosítási díjként a Goldenway Utazási Iroda 5.000.- HUF + áfa kezelési, ügyintézési költséget számít fel, és csak a konkrét módosítás során áll módjában közölni az érintett partnerek által felszámítandó további módosítási díjakat. Időpont és vagy egyéb lényeges elem (pl. szállítóeszköz, szállás) megváltoztatása esetén az Utas köteles megtéríteni az Utazásszervező felmerülő költségeit.

7. Biztosítás

 A részvételi díj biztosításokat nem tartalmaz. Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás vagy útlemondási biztosítást is tartalmazó komplex utasbiztosítás a Goldenway Utazási Irodában valamint elektronikus formában (e-mail) köthető. 

8. Egyéb feltételek

 Az utazás megszervezése és szerződés szerinti lebonyolítása az Utazásszervező feladata és felelőssége.

 A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényeket az Utazásszervező felé kell benyújtani. Ennek feltétele, hogy az Utas a kifogását a helyszínen – a telepített idegenvezetőnek, ennek hiányában a szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, és ha a panaszát nem orvosolták, erről jegyzőkönyvet vetessen fel.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során Önnek panasza van (a tájékoztatóban részben vagy egészben magasabb minőségű szolgáltatás volt megállapítva, vagy az nem megfelelő minőségben került biztosításra, illetve valamely rész - szolgáltatás nem volt elérhető), akkor azt mindenképpen késlekedés nélkül hozza az Ön utazásszervezője és a helyi partneriroda képviselője vagy a külföldi szolgáltató tudomására. A panaszról a helyszínen készíttessen jegyzőkönyvet, amelyben részletesen írja le a kifogásolt szolgáltatást. 

Érdemes továbbá fényképeket készíteni a kifogásolt tartalommal kapcsolatban annak bizonyítására, hogy a helyi szolgáltató nem a megbeszélt szolgáltatást biztosította az Ön számára. 

Ön jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül a Goldenway Utazási Irodához intézni. Irodánk az Ön észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul továbbítja az utazásszervező felé. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül. 

Kérjük, még a helyszínen ellenőrizze minden esetben a megrendelt programcsomagban feltüntetett rész - szolgáltatások minőségét, annak érdekében, hogy a panasz még a helyszínen orvosolható legyen .

9. Jogviták

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek hiányában alávetik magukat az ügyre hatáskörrel rendelkező budapesti bíróság illetékességének.

Az utazás szervezését érintő vitás kérdésekben az adott Utazásszervezővel történő megegyezésre kell törekedni,  ha perre kerül sor, az Utazásszervező által megnevezett bíróság illetékes.

 

Budapest, 2023


KIEMELT AJÁNLATAINK